sida

Program

Kommunpolitiskt program 2022-2026

Vänsterpartiet Täby och Danderyd

Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti. Vi utgår från två politiska dimensioner, kön och klass, när vi försöker förstå samhället och utveckla och utforma en politik för en bättre värld. Vänsterpartiets ledord är: Jämställdhet, rättvisa, medmänsklighet och empati.

Vi bekämpar patriarkatet, den kvinnoförtryckande könsmaktsordning som berövar kvinnor grundläggande mänskliga rättigheter. Vi bekämpar kapitalismen, den ekonomiska världsordning som ger upphov till klassförtryck, globala orättvisor och krig.

Vänsterpartiet värnar om goda arbetsvillkor, bra bostäder med rimliga hyror och en väl fungerande vård, skola och omsorg. Vi motsätter oss privatisering av skattefinansierad verksamhet och våra inbetalda skattemedel ska inte bli vinster i de privata företagen. Överskott i verksamheten ska återinvesteras och användas till att förbättra kvalitén i respektive verksamhet genom t ex högre personaltäthet och bättre utbildad personal. Nedan finns ett urval av de politiska frågor som vänsterpartiet vill driva i Täby och Danderyd.

ARBETET

Alla som arbetar i Täby och Danderyd ska ha rättvisa arbetsvillkor och en trygg och säker arbetsmiljö. Tyvärr är det inte så för alla idag. Privata företag och entreprenörer ser ofta i första hand till företagets vinster och långt senare till arbetstagarnas välfärd och trygghet. Vänsterpartiet anser att alla företag som anlitas av våra kommuner ska ha tecknat kollektivavtal, eftersom anställda annars kan stå utan såväl arbetsförsäkringar som tjänstepension. Det är dessutom orättvist när företag inte konkurrerar på lika villkor. Vänsterpartiet vill återställa de myndigheter för att värna arbetstagares arbetsmiljö, som den borgerliga regeringen tidigare har nedmonterat.

Arbetslivet har blivit allt tuffare. Färre individer ska utföra mer arbete. Många orkar inte arbeta fram till nuvarande pensionsålder. Riskerna för utbrändhet och sjukdom har ökat. Därför måste mer kraft läggas på arbetsmiljörelaterade frågor och personalförstärkning. Äldre personer har idag stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Vi anser att kommunerna ska inse värdet av den kompetens som äldre besitter, vara ett föredöme och inte åldersdiskriminera.

Vi vill ersätta anställningar hos bemanningsföretag med tillsvidareanställningar inom reguljär verksamhet. Detta lägger grunden till arbetstrygghet och en bra arbetsmiljö och därmed bättre arbetsresultat. Vidare anser vi att de personer som så önskar ska få arbeta heltid men vi föreslår även att Täby och Danderyd genomför försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Liknande försök i andra kommuner har gett mycket goda resultat.

Alla ungdomar i våra kommuner ska erbjudas sommarjobb för att därmed få en tidig inkörsport till yrkeslivet och en förståelse för arbetslivets villkor.

BARN OCH UNGA

Vänsterpartiet vill ha likvärdiga skolor där alla elever har samma möjligheter till en bra utbildning.

Alla elever måste kunna lita på att deras skola erbjuder en bra utbildning. Skolan bör vara en plats där alla, oavsett bakgrund, möts på lika villkor. Barn och ungdomar berikas av att se och träffa olika människor med olika bakgrund och förutsättningar. Vi vill ta bort möjligheten att driva skolor som företag med vinstintresse och istället se till att eleverna ska kunna lita på att den skola som ligger närmast hemmet har goda förutsättningar att ge eleverna den kunskap de har rätt till.

Den svenska skolan dras isär och elever med olika bakgrund och studieförutsättningar samlas på olika skolor. Gruppen elever som det går sämre för blir allt större och de halkar efter alltmer. Samtidigt växer de överskott som de vinstdrivande friskolorna gör. Skattepengarna används inte som det är tänkt och det är skolans elever och personal som drabbas. Att skolor drivs som företag leder också till att man inte kan veta om en skola finns kvar nästa termin, eftersom företag kan läggas ner. Mer pengar måste satsas på skolan och vi har framförallt föreslagit att det ska anställas fler lärare, för att kunna ge varje elev ett bättre stöd. Vi vill också att staten tar tillbaka huvudansvaret för skolorna från kommunerna, framförallt för att man bättre ska kunna fördela pengarna anpassat efter skolornas och elevernas behov.

De kommunala lärarnas arbetsvillkor måste förbättras. Deras arbetsbörda måste bli lättare genom att de får fler kollegor, men också bland annat genom att man lättar på administration och minskar antalet nationella prov. Vänsterpartiet vill ha fler specialpedagoger för barn med särskilda behov. Färre elever i klasserna, så att lärarna hinner med. Lärarna ska vara Legitimerade och kompetenta. Vi vill höja läraryrkets status genom högre löner och avsatt tid för förberedelse och efterarbete av lektioner. Skolledares främsta uppgift bör vara att leda och stimulera det pedagogiska arbetet, inte att rangordna lärarna. Vi tycker också att skolor ska servera vegetarisk mat minst en gång i veckan.

Den kommunala kulturskolan är Sveriges största kulturinrättning för barn. Idag går 230 000 elever i Sverige i kulturskolan. Danderyd och Täby har landets högsta avgifter. I Danderyd betalar man 1720 kronor och i Täby 1700 kronor. Den vanligaste avgiften i övriga landet är 643 kronor. 16 kommuner har helt slopat avgiften. Vi tror på en levande kulturskola för alla. Vi tycker att avgifter ska sänkas, att nya lokaler som är anpassade efter kulturskolan ska byggas. Vi vill bevara ensembleverksamhet och orkestrar. Vi vill att utbudet i kulturskolan ska öka och att det upprättas en plan för hur orkesterinstrument ska utbilda tillräckligt många duktiga musiker för att möta kompetensförsörjningen i framtidens orkestrar och kulturliv.

Kulturskolan har genom tiderna haft en bildningsfunktion som sträcker sig över klasskillnader och det har varit unikt för Sverige att ha en sådan mötesplats för unga. Samarbeten mellan olika kulturämnen har fostrat unga människor till att lära sig både tradition och att vara nyskapade.

KOMMUNIKATIONER, TRAFIK OCH MILJÖ

Kommunikationer inom kommuner bör förbättras genom bussringlinjer, matartrafik till Roslagsbanan och servicetaxi i glesbygden. Det behövs fler tvärförbindelser både inom kommunen och till grannkommunerna. Infartsparkeringarna behöver byggas ut. Kollektivtrafiken ska vara gratis och betalas via skatten. Kommunen bör ta initiativ till en bilpool (gemensamt ägda bilar) där även privatpersoner kan vara delägare. Delägarskap i en bilpool blir billigare och mer miljövänligt än att äga en egen bil.

Transporter står för över hälften av utsläppen av växthusgaser i Stockholms län (2009).  Personbilarna står för ungefär två tredjedelar. För närvarande ligger de totala utsläppen stilla tack vare bränslesnålare personbilar, men utsläppen från bussar och lastbilar har ökat kraftigt och står för en tredjedel av transportsektorns utsläpp.

Bilismen leder till allvarlig klimatpåverkan och lokala miljöproblem som buller, avgaser, olyckor och skadliga partiklar från bromsar, däck och asfalt. Bilar tar också stora utrymmen i anspråk i form av vägar och parkeringsplatser. Spårbunden trafik kräver väsentligt mindre energi och avger mycket mindre del skadliga ämnen än biltrafik.

Trots nackdelarna fortsätter bilismen att dominera samhällets transportplanering. Stat och kommun kräver att parkeringsplatser ska byggas till alla nya bostäder och man satsar på stora motorvägsprojekt runt Stockholm.  Detta kostar pengar som skulle kunna användas på ett bättre sätt. Till exempel nolltaxa i kollektivtrafiken. Minskad bilism gör att stora ytor kan återtas och användas till annat än trafik. Vi måste både ställa om transportsystemet och minska behovet av transporter. För dagliga arbetsresor bör användningen av cykel eller el-cykel uppmuntras. Detta ger stora vinster i minskat utsläpp och förbättrad folkhälsa.

För att minska utsläppen av skadliga ämnen måste det ske en övergång från fossila bränslen till eldrift. Det sker en snabb utveckling av solcells – och batteriteknik vilket innebär att allt större mängder elenergi som produceras av solceller kan lagras.

VÅRD OCH OMSORG

Vänsterpartiet vill ha en solidarisk och rättvis vård och omsorg av hög kvalitet utan vinstintressen. Skattepengarna ska gå till omsorgen och inte till skatteparadis. Vi vill prioritera förebyggande och hälsofrämjande vård- och omsorgsarbete för alla, självklart även för dem som inte har permanent uppehållstillstånd och arbete. Dessutom vill vänsterpartiet satsa på högre löner och bättre arbetsmiljö för anställda inom vård och omsorg.

Tidiga insatser för att förebygga ohälsa. Det förebyggande hälsoarbetet är av stor betydelse. Främst för den enskildes välbefinnande och liv men även på sikt för hela sjukvårdens ekonomi. En väl fungerande förebyggande vård minskar det kommande behovet av sjukvård. Vård och långsiktigt stöd för människor att t ex ta sig ur olika former av missbruk är en viktig del av hälso- och sjukvårdens uppgifter. Detta är problem som drabbar den enskilde men även anhöriga och vänner samt samhället i stort.

Vård och omsorg efter behov De som har de störst behov av vård och omsorg ska ges företräde. Rätten till bästa möjliga hälsa måste gälla alla, oberoende av kön, samhällsklass, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Självklart ska asylsökande och papperslösa erbjudas vård. Det är också viktigt att utgå från genus- och barnperspektiv och personalen måste få kompetensutveckling inom dessa områden. Sjuka personer ska självklart få sjukersättning. Ingen blir friskare av att inte ha mat på bordet och tak över huvudet.

Många som fått akutsjukhusvård behöver rehabilitering och eftervård. Men planering och genomförande försvåras eller t o m omöjliggörs på grund av det stora antalet privata omsorgsgivare i våra kommuner. Varken sjukhus eller den enskilde vet vem man ska vända sig till. Vi anser att kommunen ska ha ett övergripande ansvar för att invånare som efter utskrivning från ett akutsjukhus har behov av eftervård och omsorg omedelbart får detta.

Vänsterpartiet vill återinföra den kommunala hemtjänsten i Täby och Danderyd. Kommuninvånarna ska kunna välja ”kommunal hemtjänst”. Hemtjänsten ska organiseras så att resorna mellan olika användare begränsas. Det är skadligt för såväl miljön som för de som arbetar inom hemtjänsten och för de som erhåller hemtjänst när olika aktörer reser kors och tvärs genom kommunen.

Stöd kvinnojouren Våld mot kvinnor och barn förekommer i alla kommuner och i alla åldrar. Även äldre kvinnor utsätts för våld från nära anhöriga. Kvinnojouren gör ett viktigt, svårt och nödvändigt arbete och måste få kommunala bidrag så att de kan planera verksamheten långsiktigt. Kommunen måste även kunna erbjuda bostäder för dessa kvinnor och barn.

Möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Funktionhinder uppstår först vid mötet mellan individen och resten av samhället. All omsorg för personer med funktionsvariationer, såväl boende, personlig assistans, vård och daglig verksamhet ska bygga på grundläggande respekt för vars och ens personliga behov och vilja. Människor med olika funktionsvariationer måste kunna få stöd, hjälpmedel och assistans för att kunna delta i samhället på lika villkor som övriga medborgare. Kommuninvånare som på grund av funktionsvariationer deltar i kommunens olika former av daglig verksamhet måste erbjudas verksamhet av hög kvalitet. Dagverksamheterna är deras arbetsplatser. Vi vill att kommunen rustar upp och förstärker dagverksamheterna till de lagstadgade meningsfulla verksamheter deltagarna har rätt till. All kommunal verksamhet ska vara tillgänglig för personer med funktionsvariationer, även när det gäller kommunen som arbetsgivare. Kommunen ska även se till att detta gäller alla verksamheter som drivs i privat regi i kommunen

FOKUS PÅ DE ÄLDRE

Att alla människor har samma värde, är grunden för Vänsterpartiets humanistiska människosyn. Alla människor oavsett ålder ska kunna delta aktivt i samhället. I Sverige utgör de som är 65 år och äldre cirka en fjärdedel av befolkningen. Äldres erfarenheter ska självklart tas tillvara och åldersdiskriminering måste motverkas. De äldre ska ha rätt att bo kvar hemma så länge de själva vill och ska ha rätt att bestämma om innehållet i de stödinsatser som de är i behov av. Särskilda boenden ska finnas spridda över hela kommunen när behovet av omsorg växer.

Personalens kompetens och erfarenheter ska tas tillvara. Personalen ska också ges möjligheter till vidareutbildning och en god arbetsmiljö är en förutsättning för en hög kvalitet i omsorgen om de äldre. Dagens minutjakt måste bort. När personalen är stressad påverkar det den äldres hälsa och välbefinnande. Den enskildes behov ska styra och socialtjänstlagens honnörsord om flexibilitet måste gälla.

De flesta verksamheter inom äldreomsorgen i Täby och Danderyd är konkurrensutsatta och drivs av riskkapitalbolag. Men de är inga självfinansierade privata bolag. Verksamheterna är skattefinansierade och det är kommuninnevånarna som står för notan. Vänsterpartiet anser att riskkapitalbolag inte ska driva företag inom äldreomsorgen och vinster ska återinvesteras i verksamheten och därmed förbättra kvalitén.

Pensionärer ska ha rätt till ett gott liv. I Sverige finns i dag mellan 300 000 till 350 000 ”fattigpensionärer”. Även i Täby och Danderyd ett antal pensionärer med låga eller mycket låga pensioner. En del av dessa bor i äldre omoderna bostäder och behovet av en mer lättillgänglig bostad ökar. Behovet av att flytta in på ett äldreboende är dock ännu inte aktuellt. I Täby och Danderyd finns mycket få hyresrätter till rimliga och låga hyror. Har man en låg pension får man heller inget banklån för att köpa en mer funktionsduglig bostadsrätt. Vänsterpartiet anser därför att båda kommunerna måste planera för och bygga hyresrätter med rimliga hyror, inte bara till studenter utan även till pensionärer.

Tandhälsan är ofta avgörande för den äldres hälsa. Tandvård utgör ofta en mycket stor kostnad för äldre personer och särskilt för ”fattigpensionärer”. Enligt en rapport från Socialstyrelsen är 17 % av pensionärerna på särskilda boenden undernärda och nära hälften är i riskzonen. En stor del av orsaken till detta är dålig tandhälsa och därmed brist på allsidigt näringsintag. Personalen måste alltså ha kompetens för att uppmärksamma detta.

Åldersdiskriminering, som enligt lag är förbjuden i arbetslivet, borde vara förbjuden generellt. Många pensionärer är friska och aktiva och kan på ett förtjänstfullt sätt bidra med vunna erfarenheter och kunnande i olika verksamheter. Det är också viktigt att satsa på fritidsverksamhet för äldre. Det måste finnas både samlingslokaler och idrottsanläggningar som passar för de äldre. Det finns exempel på att t o m 100-åringar går på gym när det finns tillgång till det. Alla offentliga byggnader i kommunen måste vara tillgängliga för äldre och för personer med funktionsvariationer.

BOENDET

Vänsterpartiet anser att det ska finnas ett blandat utbud av bostäder. Människor ska kunna välja den bostadsform som passar dem bäst. Under de senaste 10 till 15 åren har bostadspolitiken i vårt land förändrats radikalt, från en social bostadspolitik med bra bostäder med rimlig hyra till dagens politik, där det är marknaden som styr. Utförsäljning och ombildning av hyresrätter till bostadsrätter samt minimal produktion av nya hyresrätter har gjort att det nu är en stor brist på bostäder, som folk har råd med. I Täby och Danderyd överväger villor och bostadsrätter. Hyresrätten, som är en naturlig första bostad för unga vuxna finns inte att tillgå varken i Täby eller Danderyd. Detta innebär att det nu finns större andel barnfamiljer men lägre andel unga vuxna, som just flyttat hemifrån i våra kommuner jämfört med i andra kommuner. Varken i Täby eller Danderyd finns allmännyttan kvar. Kommunerna saknar nästan helt möjligheter att ordna bostäder till personer med akut boendebehov t ex flyktingar och personer med sociala svårigheter.

Täby och Danderyd behöver fler hyresrätter. Framförallt i Täby genomförs stora byggprojekt, men den allra största andelen är bostadsrätter. Eftersom det redan idag finns en övervikt av bostadsrätter kommer denna snedfördelning att öka. För att komma tillrätta med detta anser vi att av de bostäder som byggs ska minst 60 % vara hyresrätter och självklart med rimliga hyror. En tredjedel av hyresrätterna ska vara studentbostäder. Viktiga argument för att bygga fler hyresrätter till rimlig kostnad är att unga vuxna ska kunna bo kvar i kommunen och att personalen på våra skolor, förskolor, inom hemtjänsten och på våra äldreboenden ska kunna bo här där de arbetar. Att bo där man arbetar gynnar dessutom miljön eftersom resorna kors och tvärs i länet minskar. De bostäder som byggs ska vara miljöanpassade och klimatsmarta samt tillgängliga för personer med funktionsvariation såväl i närmiljön som i bostaden.

Vi anser också att kommunerna ska ha en mer strukturerad markpolitik och upplåta mark för byggande av hyresrätter. Vänsterpartiet anser det viktigt att det finns grönområden och fritidsområden i den nära bostadsmiljön. Det är viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande. Men detta får inte användas som argument för att inte bygga.

SOLIDARITET OCH INTEGRATION

Vi i Vänsterpartiet värnar om asylrätten och rätten för familjer att återförenas. Vi vill att ensamkommande flyktingbarn ska få stanna. Täby och Danderyd är välmående kommuner som ska kunna ordna bostäder och rusta nya medborgare med språk och arbete. Trygghet ger bästa starten för att integration i det nya samhället ska fungera. Permanenta

uppehållstillstånd gör att människor vågar satsa för att bygga upp en ny framtid. För Vänsterpartiet innebär integration ett inkluderande samhälle som ger alla, oavsett bakgrund, religion, hudfärg, kön och sexualitet rätt till god utbildning, arbete och bostad. Vi anser att nya svenskar ska känna sig välkomna och integreras och att alla kommuner ska känna ansvar för detta. Då skapas hållbar utveckling och förståelse mellan människor.

Även tidigare har Sverige tagit emot många människor på flykt. De människor som kom då är nu en självklar del av vårt samhälle. Vår moderna historia visar att Sverige både kan värna rätten till asyl och ha en välfärd av världsklass. Det vill Vänsterpartiet fortsätta med. Men samhället har i vissa fall inte lyckats särskilt väl med integrationen. Det vill Vänsterpartiet ändra på. Arbetslöshet och bostadsbrist drabbar många människor, men särskilt nyanlända. Därför krävs både en kraftfull politik för generell välfärd och individuella lösningar för att ta till vara människors erfarenheter och resurser. Vi ser inget motsattsförhållande mellan generell välfärd och ett generöst flyktingmottagande. Dessutom behöver Sverige betydligt fler som arbetar, betalar skatt och bidrar till samhällsutvecklingen eftersom den demografiska fördelningen med en åldrande befolkning innebär en stor utmaning för hela landet. Vi är i stort behov av nya svenskar för att kunna upprätthålla vår välfärd och våra samhällsfunktioner. Vi i Vänsterpartiet anser att Täby och Danderyd har ett stort ansvar men även goda förutsättningar för att ta emot och integrera många nya svenskar i våra samhällen.

 

 

Kopiera länk