tribe_events

Årsmöte 2021

 

 

Till partiföreningens medlemmar
distriktsstyrelsen för kännedom

Välkomna till årsmötet!
Vänsterpartiet Täby och Danderyd håller årsmöte söndagen den 7 mars digitalt med start klockan 14:00

Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 24 februari, helst via e-post till adressen [email protected] Det går också bra att föreslå förändringar i förslaget till verksamhetsplanen direkt på årsmötet.
Nomineringar till ordförande, styrelse och revisorer skickas till valberedningen senast den 22 februari, på e-postadressen [email protected] Nomineringar till ny valberedning skickas till styrelsen senast den 22 februari på e-postadressen:
susanne. [email protected] eller [email protected]

Med kamratliga hälsningar,

_________________________
Susanne Fallqvist,
ordförande

Förslag till dagordning
§1 Årsmötets öppnande
§2 Årsmötets behöriga utlysande
§3 Fastställande av röstlängd
§4 Mötesformalia
a) val av mötesordförande
b) val av mötessekreterare
c) val av två justerare tillika rösträknare
d) fastställande av dagordningen
e) fastställande av tidpunkt för avslutande av nomineringar
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§6 Styrelsens ekonomiska rapport
§7 Revisionsberättelse
§8 Frågan om den avgående styrelsens ansvarsfrihet
§9 Inkomna motioner
§10 Verksamhetsplan
§11 Val av styrelse
a) fastställande av styrelsens storlek
b) val av ordförande
c) val av ordinarie ledamöter till styrelsen
d) val av suppleanter till styrelsen
§12 Val av revisorer
§13 Val av valberedning
a) fastställande av valberedningens storlek
b) val av valberedning
§14 Övriga frågor
§15 Mötets avslutande

Kopiera länk