Okategoriserade

Utbyggnaden av Täby Centrum

Vänsterpartiet och Centerpartiet delar uppfattning i motståndet mot utbyggnaden av Täby Centrum.
I brödtexten finns en artikel från centerpartiets webb som vi i vänsterpartiet helt stödjer och eftersom den beskriver utbyggnaden tar vi oss friheten att delge våra läsare den också eftersom vi i denna fråga inte har någon motsättning med centerpartiet.

Mats Hasselgren, man är inte utvecklingsfientlig bara för att m 

<!–
@page { size: 8.27in 11.69in; margin: 0.79in }
P { margin-bottom: 0.08in }
–>

Att ifrågasätta
är att ta ställning till olika alternativ och deras
konsekvenser

Man är inte utvecklingsfientlig
bara för att man ifrågasätter förslagen för
Täby centrums utbyggnad! Skall mer än 10 000 täbybor,
ca 17% av Täbys befolkning som bor intill Täby centrum
acceptera att deras närmiljö helt domineras av last-och
personbilar, parkeringar, varutransporter, rondeller, buller,
avgaser, ett jättestort affärscentrum och tät hög
bebyggelse?

Att ta ställning till olika lokala
utvecklingsfrågor handlar också om vilka konsekvenser
dessa får. Kommunens politiska ledning måste kunna skilja
mellan oro och ifrågasättande från vad som faktiskt
är en negativ effekt av ett dåligt beslutsunderlag. Att de
ca 10 000 täbybor som bor och lever intill Täby centrum är
kritiska innebär inte med automatik att beslutet om en utbyggnad
i det långa loppet är tokigt.

Vilka negativa konsekvenser är det
fråga om? Låt mig ta bara några exempel:
komplicerade trafiksystem som medför att man måste riva en
del garage och ta i anspråk parkeringsplatser för de
boende, en rondell för in- och utfart på Gustaf Bergs väg
med stor risk för kollisioner och trafikstockningar endast 30
meter från de boendes balkonger, svåra och farliga
över-gångsställen för de boende vid Stora
Marknadsvägen och Gustaf Bergs väg till tåg och buss,
svåra och farliga gångvägar för de boende till
ett utbyggt Täby Centrum, en påbyggnad av befintligt
parkeringshus endast 8 meter från de boendes sovrum på
Gustaf Bergs väg 17, en bullrande ny infartsled längst Täby
Galopp mot Grindtorp m.m. Behöver hela 940 lägenheter
byggas just i detta område när det finns andra attraktiva
kommundelar? Är det kommunled-ningens rädsla för
lokala opinioner i ex Viggbyholm och Gribbylund som är
avgörande?

Javisst, Rodamco som äger
köpcentrumet vill expandera och anlägga 26000 kvm nya
butiks-lokaler. Utbyggnaden är en helt och hållet
affärsmässig satsning från Rodamcos sida för att
locka fler kunder från hela Norrort. Men företag fungerar
inte demokratiskt på samma sätt som en kommun. Täby
kommun har däremot till sin uppgift att med skattemedel uppfylla
lokala samhällsmål. Kommunen är till för att
invånarna skall kunna leva ett gott liv med bibehållen
livskvalitet, inte för att Rodamco vill bygga ut sitt köpcentrum
för att serva hela Norrort. Att föra in marknadens logik i
politiken som man gjort vid planeringen av nya Täby centrum
innebär att det offentliga rummet får en annorlunda
karaktär. Dels minskar öppen-heten, dels förändras
det demokratiska uppdraget när marknaden används som
styrdokument. Det är på sin plats att påminna både
politiker och tjänstemän att de faktiskt arbetar på
uppdrag av kommuninvånarna och inte för Rodamco.

Samhällsplaneringen i Täby
kommun har hittills gjort de befintliga olika kommundelarna utanför
Täby centrum till en arkipelag av förortsenklaver. Dessa är
funktionellt, socialt och etniskt segregerade. Är det detta
kommunledningen vill bygga vidare på? Vad Täby behöver
är en ny översiktsplan ( den är äntligen på
gång ) som kan knyta samman kommunens splittrade
förortslandskap och häva trycket på Täby
centrumområdet. Detta kräver att kommunstyrelsen har en
uttalad klar egen sammanhållen utvecklingsstrategi för
hela Täby i relation till omvärlden.

Jean-Louis
Sainz

Bilder från debatten i Täby Centrum

I debatten mellan partierna om fastighetsskatten lördag 19 augusti deltog Otto Rehbinder som representant för vänsterpartiet norrort med den äran. Se bilder i bildarkivet

Vänsterpartiets förslag till fastighetsskatt går i stort sett ut på detta:

Fastigheter av samma typ får ett schablonvärde för beskattning oavsett var
i landet fastigheten är belägen

Markvärdet sätts ett tak på.

Dessa bägge värden läggs sedan ovanpå inkomsten vilket betyder att
den som tjänar mest betalar mest.

Hyresrätter ska på sikt ej ha fastighetsskatt.

Detta är i korthet vänsterpartiets förslag till fasighetsskatt

Lars Ohlys sommartal i Gnesta

Vänsterpartiet vill använda det växande ekonomiska utrymmet för att få fler i arbete och utveckla välfärden. Vi har inte råd, vare sig mänskligt eller ekonomiskt, med arbetslösheten. Vår idé är enkel. Använd kostnaderna för arbetslöshet för att investera i nya jobb. Använd de stora överskott som finns i ekonomin till att utveckla välfärden. Energi- och miljöomställningen är inte ett hot utan en gigantisk utmaning som kan göra Sverige till ett föregångsland vad gäller teknikutveckling, forskning och utveckling. Sätt fart på byggandet, det ger både jobb och bostäder. Det sade Lars Ohly i sitt sommartal i Gnesta idag, där han också presenterade Vänsterpartiets förslag som ska leda till arbete åt alla.


 – Vi nås nästan dagligen av strålande siffror
när det gäller Sveriges ekonomi. Tillväxten är rekordhög. För andra
kvartalet i år ökade värdet av de varor och tjänster som vi producerar
med 5,5 procent jämfört med samma period föregående år. Handeln och
exporten ökar och i de flesta internationella jämförelser står sig
svensk ekonomi mycket stark.

– Men den goda ekonomin kommer inte
alla till del. Medan vissa har råd att öka sin privata konsumtion har
andra svårt att klara kostnaderna för mat och hyra. Många, inte minst
barn, i vårt i siffror mätt rika land lever helt utan ekonomiska
marginaler. Trots den goda ekonomin är arbetslösheten fortfarande
förfärande hög.

– Så kan vi inte ha det. Därför vill
vänsterpartiet använda det växande ekonomiska utrymmet för att få fler
i arbete och utveckla välfärden. Vi har inte råd, vare sig mänskligt
eller ekonomiskt, med arbetslösheten. Vår idé är enkel. Använd
kostnaderna för arbetslöshet för att investera i nya jobb. Använd de
stora överskott som finns i ekonomin till att utveckla välfärden.
Energi- och miljöomställningen är inte ett hot utan en gigantisk
utmaning som kan göra Sverige till ett föregångsland vad gäller
teknikutveckling, forskning och utveckling. Sätt fart på byggandet, det
ger både jobb och bostäder.

– Vi vill låta den offentliga
sektorn vara motorn i ekonomin. Detta har tidigare visat sig vara en
framgångsväg. Istället för högeralliansens gamla lösningar med
besparingar på de sämst ställda och gigantiska skattesänkningar för de
välbeställda vill vi utveckla Sverige till ett modernt, rättvist och
jämställt land där alla får vara med och bidra.

I sitt tal presenterade Lars Ohly Vänsterpartiets väg till arbete åt alla.

De viktigaste förslagen:

200 000 nya jobb i offentlig sektor
Rikta
en stor del av de ekonomiska resurser som finns och som tillkommer för
att öka stödet till välfärdssektorn. Kommunsektorn har ett överskott
men de måste få veta att deras ekonomi långsiktigt kommer att stärkas
så att de kan börja nyanställa. Nya jobb i välfärdssektorn stärker
välfärden, minskar arbetslösheten och ökar kvinnors samlade
arbetskraftsutbud. Det innebär också ökad efterfrågan i det privata
näringslivet.

Satsa på gröna jobb
Energi- och
miljöomställningen ger oss fantastiska möjligheter till nya
framtidsjobb. Utifrån branschens egna beräkningar uppskattar vi att
energiomställningen kan ge 170 000 nya jobb.

Bygg fler bostäder
Vårt
mål är att bygga 40 000 nya bostäder, varav 20 000 hyreslägenheter,
varje år under de närmaste tio åren samt att 65 000 hyresrätter
renoveras varje år under samma period.

Rättvisa är produktivt
Utrymmet
för privat konsumtion ökar. Men det är inte rättvist fördelat. Genom en
rättvis fördelningspolitik ser vi till att de som har störst behov får
råd att efterfråga varor och tjänster. Läs hela förslaget.